TRADÍCIE

 1. Naším prvoradým cieľom je naše spoločné dobro. Naše osobné uzdravenie závisí od jednoty spoločenstva EA. 
 2. Na dosiahnutie cieľa nášho spoločenstva je tu len jedna autorita – milujúci Boh, tak ako sa môže prejaviť vo svedomícelej skupiny. Naši vodcovia sú len dôveryhodnými služobníkmi spoločenstva, ktorí nevládnu.
 3. Jedinou požiadavkou členstva v EA je túžba byť emočne v poriadku.
 4. Každá skupina by mala byť samostatná, okrem prípadov, ktoré ovplyvňujú aj iné skupiny EA, alebo spoločenstvo EA ako celok. 
 5. Každá skupina má jeden hlavný cieľ – odovzdávať posolstvo človeku, ktorý trpí emočnými problémami. 
 6. Skupina EA by sa nikdy nemala hlásiť k podobnému zariadeniu, ani ho finančne podporovať, alebo mu prepožičiavať menoEA, lebo problémy prestíže, peňazí a majetku nás vzďaľujú od nášho prvoradého cieľa. 
 7. Každá skupina EA by mala byť úplne sebestačná a odmietať akékoľvek príspevky zvonku. 
 8. Skupiny EA by mali zostať neprofesionálne, ale strediská našich služieb môžu zamestnávať odborníkov. 
 9. Spoločenstvo EA by nemalo byť nikdy organizované, ale môže vytvárať služobné predpisy i výbory, ktoré sú zodpovedné priamo tým, ktorým slúžia. 
 10. EA nezaujíma stanovisko k žiadnym problémom mimo spoločenstva, preto meno EA by nemalo byť nikdy zatiahnuté do verejných sporov. 
 11. Naše vzťahy k verejnosti sú založené na príťažlivosti programu EA, a nie na ponuke a reklame. Vždy musíme dodržiavať osobnú anonymitu v tlači, rozhlase, televízii a vo filme. 
 12. Anonymita tvorí duchovnú podstatu všetkých našich tradícií a trvalo nám pripomína nadradenosť princípov nad osobnosťami. 
Tradície sú uvedené v základnej, skrátenej podobe. Každá tradícia má svoju rozšírenú formu. Prísne dodržiavanie zásad, ktoré Tradície v sebe obsahujú zaručuje, že ani jeden člen EA nemôže získať osobnú nadvládu nad druhým a zároveň garantujú jednotu spoločenstva EA a jeho existenciu.